Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

 
Regulamin sklepu internetowego All4Store.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy
ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres firmy:

OneTrade s.c.
Ul. Śmiecińska 17
06-400 Ciechanów

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji,
położenie w miejscowości,
kod pocztowy oraz nazwa miejscowości.

2. Adres reklamacyjny do wysyłek, reklamacji  i zwrotów:

OneTrade s.c.
Ul. Śmiecińska 17
06-400 Ciechanów

3. Dane kontaktowe:

OneTrade s.c.
Ul. Śmiecińska 17
06-400 Ciechanów

4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu transportu.

5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.


6. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca
zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych
i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów
na podstawie wyborów Kupującego.

12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane przez Kupującego.

14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru
osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.


15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona
przy składaniu zamówienia


16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia,
a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione
w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.


21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresami:

All4Store.pl
All4Store.com
KoszykiSklepowe.pl

OneTrade.pl
PaneleSklepowe.pl
ShopWall.pl

... za pośrednictwem których Kupujący może złożyć zamówienie.

23. Sprzedający:

OneTrade s.c. M.Górski, M.Wróblewski     
Ul. Śmiecińska 17, 06-400 Ciechanów     
NIP: 566-201-61-26

KONTO BANKOWE: 78 1090 2604 0000 0001 3257 1990 (PLN)
KONTO BANKOWE: 02 1090 2604 0000 0001 3332 2877 (EUR)


24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów
i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a.  nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
     w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c.  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,
     a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e.  w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane
     przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność,
     albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f.  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba,
    która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba,
    która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego
    oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych
    nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję
    Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu
rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające:

a.  rodzaj i ilość produktów
b.  rodzaj dostawy
c.  rodzaj płatności
d.  miejsce wydania rzeczy
e.  dane Kupującego

... a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy nie musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony
w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach
jest
pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień
umowy
w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a.  potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
     faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf,
     wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu
     i wzorca odstąpienia od umowy;

b.  dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy
     wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu,
     wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów
znajdujących się w ofercie Sklepu.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania
na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł
z osobą
trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.


9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu
w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 10 lub nowsza,
Chrome wersja 10 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach
o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ
na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Chrome może mieć wpływ
na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu,
należy je wszystkie wyłączyć.


10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne
do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego,
który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta
w sklepie.

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.


§2-B Karty płatnicze

1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności,
z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.  dodanie do koszyka produktu;
b.  wybór rodzaju dostawy;
c.  wybór rodzaju płatności;
d.  wybór miejsca wydania rzeczy;
e.  złożenie i potwierdzenie zamówienia w sklepie

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia
płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu
wpłaty
Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia
zamówienia,
chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy
i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego,
o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy,
a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu
umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości
zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia
lub zgody
Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).


8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień
złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany
wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca
wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.


§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
Sprzedający nie zwraca kosztów dostawy do kupującego (usługa zrealizowana).


2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania rzeczy,
a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć za pośrednictwem
poczty e-mail: sklep@all4store.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny
jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie
z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy
a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci
Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający
    nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
     konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
     termin przydatności do użycia;
d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
     której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
     higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
    zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
     dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
     spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
     do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
     prawa odstąpienia od umowy;

h.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność
wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych
w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może

a.  złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b.  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

... chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana
przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad
lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy
na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
rzeczy
do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym
przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady,
a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta
inny sposób zaspokojenia.


6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a.  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.  żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu
z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego
demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady,
jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy
sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego
zamontowania,
do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedającego,
Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt
i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego
dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument
obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony
do odesłania rzeczy
na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy
na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:

a.  oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b.  oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c.  żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d.  żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz
używana
przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch
lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży
jest rzecz używana przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy
do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający
odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu
od umowy
albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument
żądał wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia
o odstąpieniu
od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego
upływu terminu
do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi
termin
do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu
do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego,
przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących
Konsumentowi,
zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed
mediatorem
lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się
§5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się
o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa
osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu
ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę,
nie wiedząc
o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający
nie ponosi
odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy,
kosztów odebrania,
przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów
w takim zakresie,
w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej
oraz zwrotu
kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody
na zasadach ogólnych.


22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień
z tytułu rękojmi,
jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.


§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe
Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego
zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania,
aktualizacji oraz usuwania
swoich danych osobowych.


3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych
w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.


§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może
być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu
z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie
tego
prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną
(na wskazany e-mail zapisany w danych klienta). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni
przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu
do obowiązującego stanu prawnego.


3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
(http://www.all4store.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje

Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące
przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze
postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed
sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych
i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez
Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Wersja 1.33  ///   Ciechanów, 15.02.2022   ///   Wszelkie prawa zastrzeżone.Skontaktuj się z Nami:

Infolinia: 801 000 194 (8:00-16:00)
e-mail: sklep@all4store.pl

Nasi doradcy czekają na Was od 8.00 do 18.00

Marcin Wróblewski
Telefon: +48 784 050 365
e-mail: marcin.wroblewski@all4store.pl

Marcin Górski
Telefon: +48 664 055 742
e-mail: marcin.gorski@all4store.pl